Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym poszukuje kandydata na stanowisko Asystent rodziny

10.07.2013r.
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania stanowiska pracy:

Wykształcenie:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
• prawo jazdy,

Wymagania pożądane:
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego,
• wysoki poziom umiejętności społecznych,
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
• umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
• komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
• umiejętność współpracy w zespole,
• łatwość nawiązywania kontaktów
• odporność na sytuacje stresowe

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie we współpracy z członkiem rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,
4. kopię dokumentów potwierdzających tożsamość,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Belsku Dużym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 101,poz.926 z późn. zmianami/.”

Termin i miejsce składania dokumentów:
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 18 lipca 2013 roku pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym ul. Modrzewiowa 1c,
05-622 Belsk Duży
lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach:
poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 10.07.2013 r., godz. 16.51
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 10.05.2017 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2017 r., godz. 13.49Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
10.07.2013 r., godz. 16.52Zbigniew DudzińskiEdycja strony
10.07.2013 r., godz. 16.51Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2123 razy.