Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

2018 rok


Podstrony:
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 31 grudnia 2018 r.
  Zawiadomienie Wójta gminy Belsk Duży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody w ilości do 9,5 [m3/h] z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie działki nr ewidencyjny 160 położonej w m. Belsk Duży, gm. Belsk Duży oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnych służących do nawadniania sadu owocowego zlokalizowanego na terenie działek nr ewidencyjny 160 i 100 położonych w m. Belsk Duży gmina Belsk Duży na obszarze 7,24 ha wraz z wykonaniem przejścia magistralą nawadniającą przez pas drogi powiatowej znajdującej się na dz. nr ewid. 133/2 położonej w m. Belsk Duży gm. Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Zawiadomienie Wójta gminy Belsk Duży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych, budynku stacji z myjnią i infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewid. 115/3 w m. Belsk Mały, gm. Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno”, realizowanego na terenie Gminy i Miasta Grójec, Gminy Belsk Duży oraz Gminy Błędów, wydanej dnia 30.10.2018 r. znak: OŚ.6220.5.2016.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 grudnia 2018 r.
  Zawiadomienie Wójta gminy Belsk Duży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – stawu ziemnego na działce nr 37/16 obręb 0029 widów, gm. Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewidencyjny: 222, 224, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330 i 331 obręb 0013 w miejscowości Lewiczyn.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie o o wydaniu decyzji – umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu piasków ze złoża „RĘBOWOLA I” na dz. nr ewid. 21/2 w m. Rębowola gm. Belsk Duży”.
 • Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 grudnia 2018 r.
  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „rozbudowie zakładu produkcyjnego ALPEX Sp. z o.o. zlokalizowanego w m. Łęczeszyce 120”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na dz. nr ewid. 37/1, 38/2, 13/4 i 12/2 obręb 0014 Wieś Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową WRA_BELSKDUZY_BELSKMALY 29/ 87744, na części działki nr ewidencyjny 174/7 obręb 0005, w miejscowości Belsk Mały.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 grudnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
  rozbudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV w zakresie: budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowy linii napowietrznej SN-15kV i nN-0,4 kV, linii kablowej nN-0,4, przyłączy napowietrznych i kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP oraz rozbiórki słupowej stacji transformatorowej SN/nN, rozbiórki linii napowietrznej SN i nN oraz linii kablowej nN na terenie gmin Belsk Duży i Grójec na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  obręb 0017 Oczesały: 9, 29, 24/1, 25/6, 25/7, 25/3, 23, 22, 21/1, 53, 52, 60, 54, 61/1, 62/1, 51, 50, 49, 48, 47/3, 47/2, 46/264/1, 65, 121, 64/2, 64/3, 63/1, 121/2
  obręb 0009 Jarochy: 156/1, 161/1, 152, 158
  - w gminie Grójec
  obręb 0029 Piekiełko: 23/3, 23/4, 23/2
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 27 listopada 2018 r.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przedłużeniu postępowania.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 grudnia 2018 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 listopada 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
  budowa stacji transformatorowych słupowych 15kV/0,4kV, budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami, sieci oświetlenia ulicznego oraz rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej, na terenie gmin Belsk Duży i Błędów, na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  13/2, 13/1, 52, 8, 48/4, 48/3, 21/1, 20/3, 20/1, 6/1, 20/4, 19/2, 19/1, 1, 18/2, 18/1, 17, 47 w obrębie ewidencyjnym 0019 Rębowola
  1, 34/1, 2, 36/1, 37/1, 39/1, 7, 40/1, 8, 41/1, 42/1, 10, 43/1, 44/5, 44/4, 11/1, 38, 33/1, 217 w obrębie ewidencyjnym 0042 Daszewice
  - w gminie Błędów
  16 w obrębie ewidencyjnym 0015 Głudna
 • Nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
  Nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków obowiązujące od 05.12.2018 r., zgodnie z art. 24e, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 listopada 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 22 listopada 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa nowej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa szafy kablowej średniego napięcia (15kV) oraz linii kablowej średniego napięcia (15kV) wraz ze stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4kV) (wymiana przewodów nieizolowanych typu Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, budowa linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana przyłączy nie izolowanych typu Al. na przyłącza izolowane typu AsXSn) na działkach nr ewidencyjny: 141, 135, 136, 122/2, 179/3, 113, 121, 178/3, 390, 120, 118, 119/1, 119/4, 117/2, 116/2, 115, 105, 104, 114, 103, 101, 186, 205, 204/1, 203/2, 202/1, 202/2, 99/1, 99/2, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 184/1, 184/2, 183/1, 183/2, 182/2, 185/2 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 20 listopada 2018 r.
  Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dnia 13 listopada 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 07 listopada 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa parkingów wraz z drogami manewrowymi, budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z oprawami oświetleniowymi, budowa ciągów pieszych, DFA, boisk rekreacyjnych, placu zabaw oraz zieleni parkowej na działkach nr ewidencyjny 15/30, 15/31 i 15/29 obręb PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 października 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno, realizowanego na terenie Gminy i Miasta Grójec, Gminy Belsk Duży oraz Gminy Błędów.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową WRA_BELSKDUZY_BELSKMALY 29/ 87744, na części działki nr ewidencyjny 174/7 obręb 0005, w miejscowości Belsk Mały.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 października 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji transformatorowych słupowych 15kV/0,4kV, budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami, sieci oświetlenia ulicznego oraz rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej, na terenie gmin Belsk Duży i Błędów, na działkach nr ewidencyjny:
  - w gminie Belsk Duży
  13/2, 13/1, 52, 8, 48/4, 48/3, 21/1, 20/3, 20/1, 6/1, 20/4, 19/2, 19/1, 1, 18/2, 18/1, 17, 47 w obrębie ewidencyjnym 0019 Rębowola
  1, 34/1, 2, 36/1, 37/1, 39/1, 7, 40/1, 8, 41/1, 42/1, 10, 43/1, 44/5, 44/4, 11/1, 38, 33/1, 217 w obrębie ewidencyjnym 0042 Daszewice
  - w gminie Błędów
  16 w obrębie ewidencyjnym 0015 Głudna.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 16 października 2018 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 08 października 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22 , w miejscowości Sadków Duchowny.
 • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 października 2018 r.
  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • OGŁOSZENIE Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 05 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 01 października 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni wierconych ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym na działce nr ewid. 15/25 obręb 0037, PGR Belsk Duży, m. Belsk Duży, gm. Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 20 września 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa parkingów wraz z drogami manewrowymi, budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z oprawami oświetleniowymi, budowa ciągów pieszych, DFA, boisk rekreacyjnych, placu zabaw oraz zieleni parkowej na działkach nr ewidencyjny 15/30, 15/31 i 15/29 obręb PGR Belsk Duży w miejscowości Belsk Duży
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 września 2018 r.
  Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno"
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 września 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odmawiającego wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Belsk Duży Nr 24A.2017 z dnia 29.06.2018r., znak: PP.6733.24.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "GRJ4401E" wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na części działki nr ewidencyjny 129/3 obręb 0016, w miejscowości Mała Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 10 września 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN, budowa stanowisk słupowych wraz z napowietrzną linią izolowaną nN, budowa stanowisk słupowych wraz z napowietrzną linią izolowaną dwunapięciową nN+SN, budowa złączy kablowo-pomiarowych, budowa słupów SN, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nN, w miejscowości Aleksandrówka na działkach nr ewidencji gruntów 1/1, 1/2, 2, 3, 4/2, 6, 7, 8, 10/4, 12, 14, 20, 19, 25/1, 25/2, 27, 31, 40, 30, 32, 34, 26/2, 28/5, 28/6 obręb 0001 Aleksandrówka oraz w miejscowości Sadków Kolonia na działkach nr ewidencji gruntów 53/2, 52/7, 52/6, 47, 46, 25 obręb 0023 Sadków Kolonia.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 sierpnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odmawiającego wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Belsk Duży Nr 24A.2017 z dnia 29.06.2018r., znak: PP.6733.24.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”GRJ4401E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na części działki nr ewidencyjny 129/3 obręb 0016, w miejscowości Mała Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 sierpnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni wierconych ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 sierpnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym na działce nr ewidencyjny 136/2 obręb 0004, w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa linii kablowej nN, budowa stanowisk słupowych wraz z napowietrzną linią izolowaną nN, budowa stanowisk słupowych wraz z napowietrzną linią izolowaną dwunapięciową nN+SN, budowa złączy kablowo-pomiarowych, budowa słupów SN, budowa stacji transformatorowych słupowych SN/nN, w miejscowości Aleksandrówka na działkach nr ewidencji gruntów 1/1, 1/2, 2, 3, 4/2, 6, 7, 8, 10/4, 12, 14, 20, 19, 25/1, 25/2, 27, 31, 40, 30, 32, 34, 26/2, 28/5, 28/6 obręb 0001 Aleksandrówka oraz w miejscowości Sadków Kolonia na działkach nr ewidencji gruntów 53/2, 52/7, 52/6, 47, 46, 25 obręb 0023 Sadków Kolonia.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 lipca 2018 r.
  Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Belsk Duży na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 30 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno”.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 11 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 4, na działkach nr ewidencyjny: 189/2, 209, 211/1, 211/2, 212, 213, 215/1, 215/2, 190/2, 192, 216, 217, 239, 245, 218, 219, 220, 222, 223, 234, 199/2, 200/1, 225, 226, 227, 228, 229 i 230 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym na działce nr ewidencyjny 136/2 obręb 0004, w miejscowości Belsk Duży.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 02 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 1, na działkach nr ewidencyjny: 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/2, 35/1, 36/1, 36/3, 36/4, 49, 11, 3/9, 3/10, 51, 53, 65, 50, 52, 3/5, 4, 59, 61, 69, 67/2, 67/1, 64, 62, 66, 5, 6, 7/1, 7/2 i 8 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 02 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 2, na działkach nr ewidencyjny: 132, 141, 148, 147, 146/2, 146/1, 145/1, 386/2, 386/1, 385, 380, 125, 124, 122/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 80/2, 384, 389, 130, 131, 133/1, 134/1, 91, 90, 89, 42, 43, 44, 49, 83, 84, 92, 85, 94/2, 86, 82, 63, 61, 87 i 88/1 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 04 lipca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa zbiornika wody o pojemności 1000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budowa studzienki neutralizacyjnej, na działce nr geod. 411 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 czerwca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”GRJ4401E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na części działki nr ewidencyjny 129/3 obręb 0016, w miejscowości Mała Wieś
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa zbiornika wody o pojemności 1000 m3 wraz z przebudową infrastruktury oraz budowa studzienki neutralizacyjnej, na działce nr geod. 411 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 czerwca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „GRJ4481A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym, na części działki nr ewidencyjny 137/2 obręb 0034, w miejscowości Zaborów.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 czerwca 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 czerwca 2018 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 czerwca 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową WRA_BELSKDUZY_BELSKMALY 29/ 87744, na części działki nr ewidencyjny 174/7 obręb 0005, w miejscowości Belsk Mały.
 • Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
  06.06.2018r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 maja 2018 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii WN -110 kV relacji GPZ Grójec-GPZ Błędów wraz z modernizacją odcinka istniejącej linii WN – 110 kV relacji GPZ Grójec – Piaseczno”.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 24 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”GRJ4401E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na części działki nr ewidencyjny 129/3 obręb 0016, w miejscowości Mała Wieś.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 21 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 1, na działkach nr ewidencyjny: 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/2, 35/1, 36/1, 36/3, 36/4, 49, 11, 3/9, 3/10, 51, 53, 65, 50, 52, 3/5, 4, 59, 61, 69, 67/2, 67/1, 64, 62, 66, 5, 6, 7/1, 7/2 i 8 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 21 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 2, na działkach nr ewidencyjny: 132, 141, 148, 147, 146/2, 146/1, 145/1, 386/2, 386/1, 385, 380, 125, 124, 122/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 80/2, 384, 389, 130, 131, 133/1, 134/1, 91, 90, 89, 42, 43, 44, 49, 83, 84, 92, 85, 94/2, 86, 82, 63, 61, 87 i 88/1 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 21 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni wierconych ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego Ferrero Polska Sp. z o.o. w Belsku Dużym.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa wieży telekomunikacyjnej ze stacją bazową WRA_BELSKDUZY_BELSKMALY 29/ 87744.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 09 maja 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „GRJ4481A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym, na części działki nr ewidencyjny 137/2 obręb 0034, w miejscowości Zaborów.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV Łęczeszyce 4, na działkach nr ewidencyjny: 189/2, 209, 211/1, 211/2, 212, 213, 215/1, 215/2, 190/2, 192, 216, 217, 239, 245, 218, 219, 220, 222, 223, 234, 199/2, 200/1, 225, 226, 227, 228, 229 i 230 obręb 0014 w miejscowości Łęczeszyce.
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Jarochy gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Lewiczyn gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Maciejówka gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Mała Wieś gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Stara Wieś gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Belsk Mały gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Wólka Łęczeszycka gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Łęczeszyce gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Złota Góra gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Sadków Kolonia gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Belsk Duży gmina Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji w obrębie Odrzywołek gmina Belsk Duży
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 20 marca 2018 r.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o złożonym odwołaniu oraz przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu od decyzji Wójta Gminy Belsk Duży o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_ BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22 , w miejscowości Sadków Duchowny
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy z dnia 09 kwietnia 2018 r.
 • Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dnia 14 kwietnia 2018 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Wykaz lokali biurowych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
 • WYKAZ lokali biurowych będących własnością Gminy Belsk Duży przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 26 lutego 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej sieci T-Mobile nr 26399 SADKÓW (WRA_ BELSKDUŻY_SADKÓWDUCHOWNY/87328, na działce nr ewidencyjny 2/7 obręb 22 , w miejscowości Sadków Duchowny
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 lutego 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami oraz rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej – na działkach nr ewidencyjny 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 80, 82, 83, 158, 159, 47 i 94 obręb 0019 w miejscowości Rębowola.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 lutego 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”GRJ4401E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na części działki nr ewidencyjny 129/3 obręb 0016, w miejscowości Mała Wieś
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 13 lutego 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewidencyjny 135, 134/9, 134/8, 136/2, 134/12, 134/11, 134/10 i 66 (obręb Belsk Duży) w miejscowości Belsk Duży
 • Zawiadomienie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 12 lutego 2018 r.
  Zawiadomienie Wójta Gminy Belsk Duży o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej lokalizacja dz. nr 9/60 w m. Belsk Duży obr. PGR Belsk Duży, gm. Belsk Duży wraz z wykonaniem rurociągu głównego Ø PE 100 umożliwiającego podłączenie deszczowni służącej do nawadniania sadu
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 01 lutego 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewidencyjny 175/4, 175/5, 174/10, 157, 195/1, 195/2 (obręb 0005) w miejscowości Belsk Mały oraz na działkach nr ewidencyjny 67/1 i 67/2 (obręb 0004) w miejscowości Belsk Duży
 • Ogłoszenie o komunalizacji nieruchomości położonej w obrębie Boruty gmina Belsk Duży
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 23 stycznia 2018 r.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewidencyjny 18/2, 114, 20/2 i 21/2 (obręb PGR Belsk Duży) w miejscowości Belsk Duży.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Lewiczyn.
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Urządzenie wodociągowe Łęczeszyce.

Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 12.01.2018 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 12.01.2018 r., godz. 12.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2018 r., godz. 12.45Zbigniew DudzińskiZmiana kolejności podlinków
12.01.2018 r., godz. 12.43Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 3216 razy.