Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1/2 etatu ds. INWESTYCJI I DRÓG GMINNYCH

Data umieszczenia: 21.09.2011 r., godz. 17.16
Termin składania dokumentów upływa dnia 30.09.2011r.
Wójt Gminy Belsk Duży

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze
1/2 etatu ds. INWESTYCJI I DRÓG GMINNYCH

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego
b) wykształcenie – wyższe techniczne
c) doświadczenie zawodowe – przepracowanie w jednostce samorządowej minimum – 5 lat
d) posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresy inwestycji i dróg
b) umiejętność pracy z komputerem
c) komunikatywność i samodzielność
d) cechy osobowe – terminowość, rzetelność, dyskrecja, lojalność i dyspozycyjność
e) pożądana praca na samodzielnym stanowisku kierowniczym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w zakresie inwestycji i dróg gminnych

I. Wykonywanie zadań wynikających z inwestycji w zakresie kompetencji samorządu gminnego:
- prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji i remontów,
- uzgadnianie projektów inwestycji i remontów,
- prowadzenie ewidencji inwestycji i remontów,
- nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
- opracowywanie dokumentacji technicznej dla remontów,
- sporządzanie planów inwestycji i remontów,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów,
- przygotowywanie protokołów odbioru oraz rozliczeń inwestycji i remontów,
- realizacja zadań zgodnie z zatwierdzonym budżetem,
- przygotowywanie projektów aktów prawnych,
- przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło,
- tworzenie i eksploatacja bazy danych.

II. Wykonywanie zadań w zakresie dróg gminnych:
- zarządzanie siecią dróg gminnych,
- wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogowego,
- wydawanie decyzji związanych z opłatą na zajmowanie pasa drogowego,
- wydawanie decyzji związanych z opłatą i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym,
- odbiór pasa drogowego po przeprowadzeniu robót,
- wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym i placu stanowiącym własność Gminy,
- orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do poprzedniego stanu w razie jego Naruszenia,
- opiniowanie przebiegu dróg gminnych,
- zaliczanie dróg do dróg gminnych,
- ustalanie i opiniowanie przebiegu drogi,
- przeprowadzanie okresowych kontroli dróg i ulic i mostów,
- prowadzenie odbioru dróg i sprawozdań w tym zakresie,
- sprawy związane z oświetleniem ulicznym,
- sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem przystanków,
- realizacja zarządzeń Wójta w zakresie dróg,
- realizacja uchwał Rady Gminy w zakresie dróg.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadaniu kwalifikacjach i posiadanych umiejętnościach,
f) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 26.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późn. zm.), oraz ustawa z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Belsku Dużym, ul. Jana Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko ds. Inwestycji i dróg gminnych” oraz podanie adresu zwrotnego.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 30.09.2011r. włącznie. Aplikacje , które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.belskduzy.bip.tc.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym.


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 21.09.2011 r., godz. 18.26
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 10.05.2017 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2017 r., godz. 13.40Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
23.02.2012 r., godz. 13.42Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
21.09.2011 r., godz. 18.26Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2479 razy.