Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego

Termin składania dokumentów upływa dnia 24 sierpnia 2011 roku o godz. 15.00.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Modrzewiowa 1c
05-622 Belsk Duży

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego

I. Wymaganie niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
4. nieposzlakowana opinia,
5.spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków odnośnie wykształcenia:
a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
b) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
c) uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
d) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:
- pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
- pomocy społecznej,
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- oraz podstawowe zagadnienia określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, ;
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność skutecznej komunikacji,
4. kreatywność,
5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
6. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

III. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku:
1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego.

IV. Wymagane dokumenty:
1. życiorys oraz list motywacyjny,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
3. oświadczenie o niekaralności
4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny,
6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm./

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Belsku Dużym lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Modrzewiowa 1c, 06-622 Belsk Duży.

Termin składania dokumentów upływa dnia 24 sierpnia 2011 roku o godz. 15.00.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.belskduzy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belsku Dużym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 48 66 11 641.

Kierownik GOPS
Urszula Kopycka


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 05.08.2011 r., godz. 18.38
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 10.05.2017 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2017 r., godz. 13.40Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
21.09.2011 r., godz. 18.29Zbigniew DudzińskiZmiana przynależności strony
05.08.2011 r., godz. 18.38Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 3387 razy.