Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zadania i kompetencje

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu Gminy.
2 .Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
3. Nadzorowanie realizacji budżetu Gminy.
4. Gospodarowanie mieniem komunalnych.
5. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy.
6. Przedkładanie Radzie Gminu uchwał i określanie sposobu ich realizacji
7.Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
9. Wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń i wytycznych.
10.Upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
11. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
12. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy porozumień.
13. Wykonywanie uprawnień szefa obrony cywilnej.
14. Udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
15. Podejmowanie decyzji i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
16. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
17. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustawy i uchwałami Rady Gminy.


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 22.05.2013 r., godz. 17.17
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 22.05.2013 r., godz. 17.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2013 r., godz. 17.17Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 2062 razy.